Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kunnat

Terveydenhuollon kuntoutusvastuu

Kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista.

Terveydenhuoltolaki

Kansanterveyslaki

Erikoissairaanhoitolaki

Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa (L785/1992 4a§). Suunnitelma on yksilöllinen ja kirjallinen, ja siinä määritellään lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet (L1326).

 

Sosiaalihuollon kuntoutusvastuu

Kuntien sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen avulla tuetaan henkilöitä, perheitä tai yhteisöjä, joilla on turvattomuutta tai toimintakyvyn ongelmia, vammaisia, kehitysvammaisia, vajaakuntoisia, päihdeongelmaisia ja vanhuksia.

Toimenpiteinä ovat kuntouttavat sosiaalipalvelut, sosiaalinen kuntoutus, vammaispalvelut, työ- ja toimintakeskusten palvelut, päihdehuollon kuntouttava toiminta, elintapoihin ja elinoloihin vaikuttaminen ja vanhustenhuolto.

Sosiaalihuoltolaki

Lastensuojelulaki

Päihdehuoltolaki

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet
Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita palveluita ja tukitoimia. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Laki vammaisetuuksista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

 

Omaishoito
Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Laki omaishoidon tuesta

Kunnan sosiaalihuollolle on säädetty vastuu heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten tukemisesta kuntouttavan työtoiminnan avulla, kun työmarkkina- tai toimeentulotukea saavan asiakkaan työttömyyden taustalla on työ- ja toimintakykyyn liittyviä rajoitteita.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

 

Opetustoimen kuntoutusvastuu

Peruskoulussa, ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa annettava erityisopetus. Kohderyhmänä ovat vamman, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisopetusta tai ohjauspalveluja tarvitsevat peruskoulujen tai ammatillisen opetuksen oppilaat. Toimenpiteinä ovat peruskoulun erityisopetus, ammatillinen lisäkoulutus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opiskelijan kokonaiskuntoutus.

Perusopetuslaki

Lukiolaki

Laki ammatillisesta koulutuksesta

 

Päivähoidon kuntoutusvastuu
Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa.

Varhaiskasvatuslaki

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017