Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuukauden kirja

Kuntoutusportti esittelee joka kuukausi kiinnostavan kirjauutuuden – tutustu kirjaan!

 

Marraskuun kirja

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa

Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä käytännön kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa ja hyvinvointipalveluiden järjestämisessä korostetaan voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä. Laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät kuitenkin asiakkaan ottamista osaksi niiden kehitystyötä.

Enää eivät riitä asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakkaiden kuulemiset palveluja suunniteltaessa tai yksittäisten kokemusasiantuntijoiden käyttö, vaan asiakkaille on annettava palvelujärjestelmässä myös tasavertainen kehittäjän ja vaikuttajan rooli.

Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly
Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.
Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa

Helsinki: Vastapaino, 2017

 


Lokakuun kirja

 

Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat ilmentyä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja kirjoittamisessakin. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt, mutta se vaikeuttaa yhä useammin myös esimerkiksi muistisairaiden vanhusten elämää.

Teoksessa esitellään afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusmenetelmiä. Kuntouttamisessa auttavat aivotutkimuksen uusimmat tulokset: kielellisiä taitoja voidaan elvyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen hermoverkostot muotoutuvat uudelleen. Tärkeintä on löytää keinoja, joiden avulla afaattinen ihminen pystyy kommunikoimaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Kirjoittajina on logopedian alan tutkijoiden lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja.

Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.)
Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus.
Helsinki: Gaudeamus 2017

Lue Oulun ylioiston uutinen

 


Syyskuun kirja

 

Merja Reunanen: Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa

TtL Merja Reunanen tutki väitöstutkimuksessaan kuntoutuksen asiakkaiden toimijuuden ilmenemistä ja toimijuuteen vaikuttaneita tekijöitä kuntoutuksen toimintakäytännöissä. Tutkimus paneutui fysioterapian ydinteemoihin eli ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisiin sekä asiakkaiden kokemuksiin ja kuntoutuksen merkityksiin.

Kuntoutustieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten asiakkaan toimijuus hallinnan tunteena ja osallistumisena toteutui kuntoutumisprosessin eri vaiheissa.

 

Reunanen, Merja (2017)
Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Väitöskirja
Rovaniemi: Lapin yliopisto 2017

Lue Lapin yliopiston uutinen väitöskirjasta

 


Elokuun kirja

 

Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä

Lääkäriprofessio-kirjan kirjoittajat pohtivat, kuinka lääkärin professionaalisuus olisi muotoiltava nykyään, kun terveydenhuoltojärjestelmä on – yhteiskunnan tavoin – yhä kiihtyvämmässä muutoksen tilassa.

Lääketiede jakautuu yhä kapeampiin erikoisaloihin. Uudet hoitomenetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia mutta luovat myös taloudellisia ja eettisiä ongelmia. Tietotekniikka vaikuttaa hoitoketjun kaikkiin osiin. Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien on toimittava saumattomasti yhdessä. Lääkäreihin kohdistuu monia toiveita, jotka pyritään toteuttamaan kirjaamalla ne lakiin. Kuinka käy lääkäriprofession eettisen perustan?

 

Lääkäriprofessio-kirja on opas lääkäriprofession ja lääkärien professionaalisuuteen liittyvien kysymysten ja ongelmien tarkasteluun ja keskustelun virittäjäksi koko lääkärikunnalle. Kirjan toivotaan tavoittavan erityisesti nuoremman lääkärisukupolven, jonka tehtävä on kehittää lääkäriprofessiota ja säilyttää sen perinteet niin, että ne vastaavat entistä paremmin myös tuleviin haasteisiin.

Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä
Amos Pasternack, Raimo Puustinen, Jaana Hallamaa (toim.)
Helsinki: Duodecim 2017

Tutustu kirjaan Duodecimin sivuilla

Lue Ylen juttu kirjasta

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017