Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Infopankki

Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä julkaisuja ja muuta aineistoa

Ala-Kauhaluoma, Mika & Tuusa, Matti (2015) Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Kuntoutus 38(1), 35-41.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Kuntien valmistautuminen perustoimeentulotuen Kela-siirtoon. THL:n kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan – miten asiakas saa sosiaalityön palvelut? Päätösten tueksi 1/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Työpaperi 21/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna & Kivipelto, Minna (2012) Valtaistus. Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus. Raportti 27/2012. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Granfelt, Riitta (2007) ”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa”. Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2007. Vammala: Rikosseuraamusvirasto.

Hietala, Harri ym. (2014) Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana palvelurakennetta. Selvitys Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluista. Vates-säätiö.

Hiilamo, Heikki ym. (2017) Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017.

Hinkka Terhi, Koivisto Juha, Haverinen Riitta. Kartoittava kirjallisuuskatsaus sosiaalsien kuntoutuksen työmuodoista ja niiden vaikutuksista. Stakesin (2006) katsauksessa tarkastellaan, millaisia työmuotoja sosiaalisessa kuntoutuksessa käytetään ja millaisia vaikutuksia käytettävillä työmuodoilla on olemassa olevan tutkimuksen perusteella ollut.

Järvelä, Sampo ym. (toim.) (2015) Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Silta-Valmennusyhdistys ry.

 

Karjalainen, Jouko & Peppi Saikku (2016) Kokemuksia osallistavasta sosiaaliturvasta. Selvitys pilottihankkeista vuonna 2014. Työpaperi 12/2016. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kesä, Mikko ym. (2013) Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyö. Loppuraportti 10.9.2013. Innolink Research, Sosiaalikehitys Oy, Kuntoutussäätiö.

Kivipelto, Minna (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Raportti 8/2013. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Määttä, Mirja & Määttä, Anne (toim.) (2015) Parempia ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseen. Valtion selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 16/2015.

Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti. (2015) Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20/2015.

 

Pyykkönen Jussi,  Myrskylä Pekka, Haavisto Ilkka, Hiilamo Heikki, Nord Ulla. Kadonneet työmiehet. Suomessa 79 000 miestä ei tee tai aina edes hae töitä – mitä heille tapahtui. Evan analyysi nro 54.

Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa, Lappi Aino, Haapakorva Pasi, Kiilakoski Tomi, Merikukka Marko, Hautakoski Ari, Pekkarinen Elina ja Gissler Mika. Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Raportti 9/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Räty Rauni & Pietiläinen Rauno (toim.) (2017) Lappilaisen nuoren tulevaisuutta tukemassa. Soku-hankkeessa tehtyä, koettua ja uusia visioita. Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi.

Sallila, Seppo (2016) Kelan ja kuntien työnjako toimeentulotuen siirrossa Kelaan. Työpaperi 21/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuntoutus-lehti.  Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero 4/2014.

Sutela Elina, Törmäkangas Liisa, Toikka Enna, Haapakorva Pasi, Hautakoski Ari, Hakovirta Mia, Rasinkangas Jarkko, Gissler Mika ja Ristikari Tiina. Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Raportti 5/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto.

Tuusa, Matti & Ala-Kauhaluoma, Mika (2014) Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 42/2014.

 

Muuta aineistoa

Nuorten tekemä ryhmätoiminnan opas
Espoolaiset nuoret kirjoittivat ryhmätoiminnan menetelmäoppaan ryhmätoimintaa ohjaaville ammattilaisille. Opas on kirjoitettu rapsanoitusten muodossa

”Parastetaan” pitkäaikaistyöttömien palveluita-pohditaan sosiaalista kuntoutusta. MYP-hankkeeen työseminaari Oulussa 28.9.2016.

Sosiaalinen kuntoutus on osa elämää Tanskassa ja Saksassa
Mika Ala-Kauhaluoma, Matti Tuusa ja Ari Nieminen kirjoittavat SOSKUn opintomatkoista Kuntoutusportissa.

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen, helmikuu 2017:

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen from THL

 

 


Sisältö päivitetty 29.08.2017

Jaa sivu!

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook