Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalinen kuntoutus tuli lakisääteiseksi vuonna 2015 ja se on osa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia sosiaalipalveluita.

Sosiaalihuoltolain 17 § Sosiaalinen kuntoutus:
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

 1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
 2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
 3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
 5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittäminen ja lisääminen erityisesti nuorten kohdalla on yksi lainsäädännön painopistealueista. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan heidän sijoittumistaan työpaikkaan, työkokeiluun, opiskelupaikkaan, työpajaan, kuntoutuspaikkaan tai ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalihuoltolaki jättää kunnille tilaa toteuttaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tarvelähtöisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla esimerkiksi:

 • yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (esimerkiksi kotikäynnit, tuki omien asioiden hoitamisessa, palveluohjaus)
 • erilaiset toiminnalliset ryhmät (esimerkiksi arjen taidot, vuorovaikutustaidot, elämänpiirin avartaminen, taidelähtöiset menetelmät, arkiliikunta), vertaistuki
 • osallistuminen vapaaehtoistoimintaan
 • työtoiminta
 • kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana henkilön kuntoutussuunnitelmaa

Sosiaalisen kuntoutuksen erityisosaamista vaativat asiakastilanteet eivät yleensä parane yksittäisellä toimenpiteellä tai interventiolla. Ne ovat usein syntyneet pitkän ajan kuluessa ja myös niiden korjaaminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä silloin, kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat välttämättömiä/tarpeellisia henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

 

Sosiaalinen kuntoutus työotteena ja palveluina sisältyy myös Vankeuslakiin (767/5005).

Vankeuslain 6§ Sosiaalinen kuntoutus:
Vankia on tuettava sosiaalisessa kuntoutumisessa ja suhteiden ylläpitämisessä hänen lähiomaisiinsa tai muihin läheisiin sekä asumiseen, työhön, toimeentuloon, sosiaalietuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvien asioiden hoitamisessa. Sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) annetussa laissa säädetään.


Lisätietoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 17 §)

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas

Vankeuslaki (767/5005, 6 §)

 

THL:n kuntakysely sosiaalihuoltolaista

Vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (SOSKU) liittyen kuntakyselyn sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin käytännön näkökulmasta monella eri tavalla ja useissa kunnissa se on vasta hakemassa muotoaan. Vastaajat kertoivat, että sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu

 • asiakkaiden tarpeista lähtevää moniammatillista työtä
 • vaikeisiin elämäntilanteisiin paneutumista asiakkaan edun mukaisesti
 • palvelutarpeen arviointia
 • sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja neuvonta- ja ohjauspalveluita
 • arjen ja elämänhallinnan parantamista
 • sosiaalisten suhteiden ja tilanteiden tukea

Sosiaalinen kuntoutus kuvattiin yksilöllisenä tukena, ryhmätoimintana,vertaistukena ja erilaisina aktivoinnin toimina, esimerkiksi arkiliikunnan lisäämisenä tai harrastustoimintana. Lisäksi sosiaalisena kuntoutuksena nähtiintyöttömän ja hänen perheensä tukemisena, esimerkiksi erilaisten lomakkeiden täytön ohjauksena, neuvontana ja seurantana sekä taloudellisen tilanteen selvittämisenä ja suunnitteluna.

Yleisimpiä sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä työmenetelmiä ovat sosiaalialan ammattilaisten tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen sekä elämänhallinta ja suoriutuminen arkipäivän toiminnoista. Usein mainittiin myös kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, työpajat, vertaistuki ja kotiin vietävät palvelut.

Julkaisu:
Puromäki, Henna; Kuusio, Hannamaria; Tuusa, Matti; Karjalainen, Jarno (2017).  Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus: kuntakyselyn tulokset. Helsinki: THL

 


Sisältö päivitetty 29.08.2017

Jaa sivu!

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook