Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)
Julkaisun nimi

Työtä, tukea ja mielenterveyttä : kokemuksia mielenterveyskuntoutujien työllistymismalleista

Tekijä(t)
Härkäpää, Kristiina; Peltola, Ulla; Valkonen, Jukka
Julkaisija
Kuntoutussäätiö
Julkaisupaikka
Helsinki
Sivumäärä
118 s.
Vuosi
2006
Sarjan nimi
Kuntoutussäätiön tutkimuksia
Sarjan numero
75/2006
Sarjan ISSN
0358-089X
ISBN
952-5017-57-5
Tiivistelmä

TIIVISTELMÄ

Valkonen J, Peltola U, Härkäpää K, Työtä, tukea ja mielenterveyttä. Kokemuksia mielenterveyskuntoutujien työllistymismalleista. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 75/2006.

Tutkimuksessa selvitetään kolmen mielenterveyskuntoutujien työllistymisen tukimallin, klubitalojen siirtymätyön, työvalmennuksen ja työkeskusten työtoiminnan käytännön toteutusta, mielenterveyskuntoutujien työssä selviytymistä ja viihtymistä sekä kuntoutujien työlle ja työssä ololle antamia merkityksiä. Tutkimuksen on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.

Raportin alussa tarkastellaan työhön, mielenterveyteen ja kuntoutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä esitellään edellä mainittujen työllistymisen tukimallien taustat. Tämän jälkeen esitellään erikseen haastattelu- ja lomaketutkimusten tulokset. Lopussa kootaan yhteen tutkimusten keskeiset tulokset ja pohditaan niiden merkitystä mielenterveyskuntoutuksen ajankohtaisten haasteiden ja aiempien tutkimusten valossa.

Tutkimus koostuu haastatteluaineistoon perustuvasta kvalitatiivisesta osasta ja lomakekyselynä toteutetusta kvantitatiivisesta osasta. Haastattelututkimuksessa selvitettiin, miten työllistyminen asettuu osaksi kuntoutujan laajempaa elämäntarinaa, miten työllistymismalleja toteutetaan käytännössä, mitkä ovat onnistuneen työllistymisen edellytykset ja millaisia merkityksiä eri osapuolet antavat työllistymiselle. Haastattelujen avulla selvitettiin sekä työllistyneiden mielenterveyskuntoutujien, palvelujen ohjaajien että työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä työllistymisestä ja työllistymisen tukimallien toteutuksesta.

Mielenterveyskuntoutujille suunnatussa lomakekyselyssä selvitettiin, millaisissa työpaikoissa ja työympäristöissä eri tukimallien kautta työllistyneet mielenterveyskuntoutujat työskentelevät. Lisäksi selvitettiin työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutuksia työtyytyväisyyteen, jonka katsottiin olevan yhteydessä työssä kuntoutumiseen. Kyselytutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Warrin (1987) sekä Karasekin ja Theorellin (1990) työympäristön, työviihtyvyyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä käsittelevät mallit.

Tulokset osoittavat, että toisistaan jo historiallisten ja aatteellisten juuriensa suhteen eroavilla ja erilaisia tuen muotoja ja määriä tarjoavilla tukimalleilla on omat toimintaperiaatteensa ja kohderyhmänsä. Toiminnan haasteiksi määrittyvät kuitenkin tukipalvelujen sisältöjen selkeyttäminen, saatavuuden parantaminen sekä keskinäisen yhteistyön lisääminen. Mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta työssä korostuvat sen tarjoamat mahdollisuudet mielekkääseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, taloudellisen tilanteen kohentumiseen sekä itsetunnon vahvistumiseen itsensä toteuttamisen kautta. Kaikissa tukimalleissa työssä selviytymistä ja viihtymistä edistävät sekä yksilölliset että sosiaaliset tekijät ja tarpeenmukaiset työjärjestelyt. Kuntoutujan elämäntilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen tukipalvelun löytäminen ja kuntoutujan omia odotuksia vastaavaan työympäristöön työllistyminen näyttävät tukevan työn toimimista kuntoutujan mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävänä osana elämää.

Avainsanat: mielenterveys, työllistyminen, kuntoutus, työtyytyväisyys, työnantajat

Asiasana(t)
mielenterveyskuntoutujat; psykiatrinen kuntoutus; työtyytyväisyys;
Kieli
suomi
Huomautus

Virheellinen ISSN 0758-089X. Tiivistelmä myös englanniksi.
Kuntoutusalan kirjasto ja tietopalvelun kokoelmissa [http://www.kuntoutussaatio.fi/kirjasto]