Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Politiikka ja hyvät käytännöt

Työurien pidentämistä tukevat keinot sisältävät laajasti poliittisia toimia ohjelmista lainsäädännöllisiin ratkaisuihin. Monet poliittiset ja yhteiskunnalliset toimet myös vaikuttavat välillisesti työurien pituuteen.

Tällä alasivulle on kerätty 2000-luvulla tehtyjä poliittisia linjauksia, ohjelmia ja hyviä käytäntöjä, joilla on pyritty vaikuttamaan työurien pituuteen jonkin työntekijäryhmän tai työuraan kytkeytyvän vaiheen osalta.

Politiikka ja hyvät käytännöt -osio ei ole aiheen laajuuden vuoksi kattava, mutta se sisältää merkittävimmät viimeaikaiset poliittiset ratkaisut. Osiota täydennetään tutkimuksen edistyessä.

 

Työurien pidentymistä edistävät monialaiset keinot
Työurien pidentymistä edistävät monialaiset keinot

Rakenneuudistus 2013-2015

Rakennepoliittisen ohjelman esittelemillä rakenneuudistuksilla pyritään poistamaan julkisen talouden kestävyysvaje, jotta voidaan turvata julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitus. Yksi rakenneuudistuksessa esitellyistä keinoista on työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta. Muut keinot liittyvät talouskasvuun ja julkisten palvelujen turvaamiseen.

Lisätietoja rakenneuudistuksesta >>

Rakennepoliittinen ohjelma >>

Nuorisotakuu

Vuonna 2013 voimaan tullut Nuorisotakuu on palvelulupaus, jossa monialaiset toimijat sitoutuvat yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Sen tavoitteena on tarjota kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka 3 kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Keskeisessä osassa myös nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka on saavuttanut määrälliset tavoitteensa ja ohjelma tavoittaa 4 000 aloittajaa vuodessa.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan. Tavoitteina on etsivän nuorisotyön vahvistaminen, koulutuspaikan takaaminen kaikille peruskoulun päättäville, vahvistetaan nuorten sosiaali‐ ja terveyspalveluita sekä mielenterveyspalveluita, taata kuntoutuspaikka sitä tarvitseville ja varmistaa, että vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.

Lisätietoa Nuorisotakuusta >>

Kotouttamisohjelma (2012-2015)

Ohjelmassa linjattiin hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet kotouttamisen kehittämiselle. Työmarkkinoiden osalta tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden kiinnittymistä suomalaiseen työelämään sekä maahanmuuttaneiden työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen.

Maahanmuuttaneiden työllisyyttä julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään muun muassa tehostamalla maahanmuuttaneiden ihmisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Tavoitteena oli myös vahvistaa viranomaisten kulttuuriosaamista ja lainsäädännön tuntemusta sekä kannustaa maahan muuttaneita yritystoimintaan ja edistää positiivista erityiskohtelua rekrytoinnissa etenkin julkishallinnossa.

Kotouttamiskoulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta, viestintätaitoja, työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta.  Lisäksi koulutuksessa olevat osallistuvat työharjoitteluun ja heille tarjotaan uraohjausta ja ammatillisen suunnitelman laatimista.

Osatyökykyiset työssä -ohjelma OSKU (2013–2015)

Osatyökykyiset työssä -ohjelma eli Osku (2013-2015) tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Osku koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä.

Ensimmäisessä osassa esitellään osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti. Toisessa osassa osatyökykyisten työllistymistä helpottavat työpaikkoja, sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutusta ja TE-toimistoja koskevat lainsäädännölliset muutokset. Osatyökykyiset ohjelmalla on suuri rooli hallituksen Osatyökyisille tie työelämään -kärkihankkeessa (2016–2019).

Lisätietoja Oskusta STM:n sivuilta >>

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke >>

Ikääntyvien työssä jatkamisen tuki

Ikääntyvien työssä jatkamisen tueksi ei ole käynnistetty erillisohjelmia. Ikääntyvien työssä jatkamista tukevia toimia on kuitenkin tunnistettu.

Työmarkkinajärjestöt laativat vuonna 2013 Työkaarimallin, jonka avulla voidaan tukea ikääntyvien työssä jaksamista. Työkaarimalli tarjoaa tietopohjan ja suosituksia työpaikoille sovellettavaksi.

Työkaarimallin keskeiset sisällöt käsittelevät ikäjohtamista, työuran ja työssä jatkamisen suunnittelua, työn hallinnan varmistamista, työaikajärjestelyjä ja työn muokkaamista tarpeen mukaan, terveystarkastuksia sekä terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistämisestä.

Lisätietoa Työkaarimallista >>

Työkaarityökalu >>

 

 

 

Tämä sivusto on luotu Työurien pidentämisen yhteistoiminnalliset keinot (Typyke) -hankkeen yhteydessä. Sivustolle kerätään tietoa työurien pidentämisen keinoista, tutkimuksista ja tilastotietokannoista aihetta käsittelevän tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö. Typyke-hanke on käynnissä 8/2015-12/2016.


Sisältö päivitetty 30.07.2018