Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutuuskirjoja

Kuntoutusportti esittelee kiinnostavia kuntoutukseen liittyviä kirjauutuuksia ja opinnäytetöitä. Vinkkaa meille uutuuskirjasta!

 

Puheterapia – Vuorovaikutus muutoksen välineenä

Puheterapia – Vuorovaikutus muutoksen välineenä on ensimmäinen suomenkielinen perusteos, jossa puheterapiaa lähestytään uudenlaisesta vuorovaikutuksen näkökulmasta aiemman häiriökeskeisen ajattelun sijaan.

Vuorovaikutus on puheterapeutin tärkein työväline ja sen onnistumisesta viime kädessä riippuu, saako asiakas terapiasta avun.

Tutkimukseen perustuva, mutta käytännönläheinen teos, havainnollistaa vuorovaikutuksen keinoja, joilla puheterapiassa edistetään asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisuuksia kommunikoida lähiympäristönsä kanssa.

”Perinteisen puheen, kielen ja kommunikaatioiden häiriöihin keskittyvän lähestymistavan sijaan kirjassamme pääosaan nousee muutos ja vuorovaikutus puheterapeutin ja asiakkaan välillä”, sanovat kirjan tekijät.

 

Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen
Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä
Helsini: Vastapaino, 2017

 

 

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi antaa kehitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyötä.

Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä käytännön kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa ja hyvinvointipalveluiden järjestämisessä korostetaan voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä. Laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät kuitenkin asiakkaan ottamista osaksi niiden kehitystyötä.

Enää eivät riitä asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakkaiden kuulemiset palveluja suunniteltaessa tai yksittäisten kokemusasiantuntijoiden käyttö, vaan asiakkaille on annettava palvelujärjestelmässä myös tasavertainen kehittäjän ja vaikuttajan rooli.

 

Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly
Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa
Helsinki: Vastapaino, 2017

 

 

Masennus

Masennus käsittelee masennustilaan vaikuttavia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä, sairauden tunnistamista, oireita ja kulkua sekä hoitoa ja kuntoutumista.

Eri hoitomuodoista esitellään kattavasti masennuksen lääkehoito ja muut biologiset hoidot, psykoterapiat ja verkkoterapiat sekä taideterapiat. Lisäksi kuvataan liikunnan ja omahoidon merkitystä.

Kirjassa kuvataan masennusta sairastavan henkilön läheisten tilannetta ja avunsaantimahdollisuuksia sekä masennusta sairastavan työelämässä selviytymistä ja sosiaaliturvaa. Masennusta tarkastellaan myös inhimillisen kokemuksen ja väestössä esiintyvien asenteiden näkökulmasta.

Masennus
Olli Kampman, Tarja Heiskanen, Matti Holi, Matti O. Huttunen, Jyrki Tuulari (toim.)

Helsinki: Duodecim, 2017

 

Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

Teoksessa esitellään afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusmenetelmiä. Kuntouttamisessa auttavat aivotutkimuksen uusimmat tulokset: kielellisiä taitoja voidaan elvyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen hermoverkostot muotoutuvat uudelleen. Tärkeintä on löytää keinoja, joiden avulla afaattinen ihminen pystyy kommunikoimaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Kirjoittajina on logopedian alan tutkijoiden lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja.

Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus.
Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.)

Helsinki: Gaudeamus, 2017

 

 

Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä

Lääkäriprofessio-kirjan kirjoittajat pohtivat, kuinka lääkärin professionaalisuus olisi muotoiltava nykyään, kun terveydenhuoltojärjestelmä on – yhteiskunnan tavoin – yhä kiihtyvämmässä muutoksen tilassa.

Lääkäriprofessio-kirja on opas lääkäriprofession ja lääkärien professionaalisuuteen liittyvien kysymysten ja ongelmien tarkasteluun ja keskustelun virittäjäksi koko lääkärikunnalle. Kirjan toivotaan tavoittavan erityisesti nuoremman lääkärisukupolven, jonka tehtävä on kehittää lääkäriprofessiota ja säilyttää sen perinteet niin, että ne vastaavat entistä paremmin myös tuleviin haasteisiin.

Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä
Amos Pasternack, Raimo Puustinen, Jaana Hallamaa (toim.)
Helsinki: Duodecim, 2017
Kirjan sisällysluetteloon

 

 

Fysioterapeutin käsikirja

Fysioterapeutin käsikirja on tarkoitettu alan opiskelijoille sekä jo ammatissa toimiville. Kirjassa on kattavasti perusteet fysioterapian tehokkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen.

Julkaisu sisältää anatomian, tautiopin ja fysioterapian keskeisimmät tiedot yleisimpien fysioterapiassa hoidettavien diagnoosien osalta. Lisäksi materiaalissa on tarvittavat viittaukset Käypä hoito -suosituksiin.

Kari Kauranen
Fysioterapeutin käsikirja

Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017

 

 

Sydämeen tatuoitu

Marja Korhonen oli 42-vuotias, kun hän sai aivorunkotukoksen. Pahaa hoitovirhettä seurasi niin sanottu locked-in-syndrooma eli neliraajahalvaus ja puhekyvyn menetys. Taistelustaan kuoleman rajalta omaan kotiin hän kertoi esikoiskirjassaan Häivähdyksiä – erityinen elämäni (2014).

Nyt Marja kertoo, mitä kirjan huikea menestys ja tuhannet lukijakontaktit ovat tuoneet hänen elämäänsä. Esiintymisiä ja haastatteluja, oman yrityksen ja ehkä tärkeimpänä koulukiusaamista vastustavan kiertueen. Entinen erityisopettaja näyttää omalla esimerkillään erilaisuuden voiman.

 


Marja Korhonen
Sydämeen tatuoitu.

Espoo: Myllylahti, 2017

 

Puromäki, Henna & Kuusio, Hannamaria & Tuusa, Matti & Karjalainen, Jarno (2017). Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus: kuntakyselyn tulokset.
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 56 s.

 

Aki Rintala, Sanna Hakala ja Tuulikki Sjögren (toim.) (2017). Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Helsinki: Kela, 166 s.

 

 

Opinnäytteitä

 

Väitöskirjat

Nieminen, Irja (2017). Koulutusinterventio osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta: käytännön teoria. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena mielenterveyskuntoutujat ja mielenterveyspalveluita tarjoavien yksiköiden henkilökunnan jäsenet kokivat kuntoutujien kouluttautumisen. Tutkimuksessa kehitettiin käytännön teoria, jonka avulla kuntoutujien koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan entistä paremmin huomioida kuntoutujien kouluttautumista helpottavat tekijät.

 

Reunanen, Merja (2017). Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

TtL Merja Reunanen tutki väitöstutkimuksessaan kuntoutuksen asiakkaiden toimijuuden ilmenemistä ja toimijuuteen vaikuttaneita tekijöitä kuntoutuksen toimintakäytännöissä. Tutkimus paneutui fysioterapian ydinteemoihin eli ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisiin sekä asiakkaiden kokemuksiin ja kuntoutuksen merkityksiin.

Kuntoutustieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten asiakkaan toimijuus hallinnan tunteena ja osallistumisena toteutui kuntoutumisprosessin eri vaiheissa.

 

 

Pro gradu -tutkielmat

 

Aaltonen, Laura (2017). Etäteknologiaa hyödyntävän kuntoutuksen vaikuttavuus elämänlaatuun sydänkuntoutujilla.  Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Hiekkaranta, Sara (2017). Vanhempien toteuttaman kuntoutuskokeilun yhteys vuorovaikutuskäyttäytymiseen autismikirjon lapsilla. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

Jaakkola, Joni (2017). Terveyden ja sairauden rajapinnalla : vammaisuuskäsityksen rakentuminen kuntoutuksessa.  Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

 

Jokiranta, Laura (2017. Ikääntyneiden moniammatillisen kotikuntoutuksen merkityksiä työntekijöille.  Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Kaistinen, Eveliina (2017). Kivun yhteys elinpiirin laajuuteen sairaalasta kotiutuneilla iäkkäillä kuntoutujilla.  Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Kirjonen, Markus (2017). Aivovammapotilaiden kognitiivisten toimintojen kuntouttaminen videopelien avulla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

 

Nisula, Henriikka (2017). Katsekontaktia motivoivan kuntoutuksen yhteys lapsen katse- ja vuorovaikutustaitoihin autismikirjon häiriössä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

Onkalo-Okkonen, Riikka (2017). Toimintaterapeuttien ja vanhempien yhteistyö toimintaterapiassa lapsille, joilla on CP-oireisto. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Saarinen, Tuula (2017). Kehitysvammaisuus ja kuntoutus: tapaustutkimus eräästä kuntoutusyksiköstä.  Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

Ström, Mirja (2017). Kuntoutuksen yhteinen osaaminen ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kokemana.  Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Rinne, Virve (2017). Seniorikuntoutujan osallisuus tavoitteen asettamisprosessissa: asiantuntijan näkökulma. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Risku, Maria (2017). Irti uupumuksen kierteestä: työuupumuksesta toipuminen ja työkyvyn palautuminen kuntoutuskertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017